Klachtencommissie


De onafhankelijke klachtencommissie is een commissie die klachten over het eerstejaarskamp behandelt. De commissie draagt er zorg voor dat de indiener van een klacht en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid stelt om gehoord te worden. De klachtencommissie zal een advies uitbrengen aan het bestuur van GHD Ubbo Emmius over de te nemen maatregelen. Het bestuur zal de indiener van de klacht op de hoogte stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de conclusies die het hieraan verbindt. De klachtencommissie bestaat uit de volgende drie personen: Wieger Krämer, David Hoogland en Simone Hulter. Er kan telefonisch contact opgenomen worden met hen. De telefoonnummers worden bekend gemaakt op het kamp.

Onze sponsoren